Efikasna komunikacija u organizaciji

Neefikasna komunikacija nerijetko je izvor problema u funkcioniranju poslovnih procesa u organizaciji.

Efikasna komunikacija u organizaciji odnosi se na:

  • jasno definirane komunikacijske linije
  • efikasan prijenos informacija medju odjelima i zaposlenicima
  • analizu mjesta gdje informacije stoje i time otežavaju poslovanje i donošenje odluka
  • internu komunikaciju u organizaciji i dr.

Fokus stoga nije na komunikacijskim vještinama zaposlenika i menadžera, nego na organiziranosti prijenosa informacija u organizaciji, oblikovanju informacija, načinu pisanja mailova kako bi komunikacija bila efikasna i sl.