Upravljanje raznolikošću i sprečavanje diskriminacije

SELECTIO poznaje moderne trendove i prakse na tržištu rada i primjenjuje ih u savjetovanju klijenata i u području upravljanja raznolikostima ljudskih potencijala.

Današnji trendovi tržišta rada uključuju:

  • sve veći broj žena u ukupnoj radnoj snazi, na raznim poslovima i na vodećim pozicijama
  • sve veće sudjelovanje osoba s invaliditetom na tržištu rada – koje je olakšano i novom tehnologijom te potaknuto zakonodavnim standardima koji očekuju veći angažman poslodavaca u njihovoj integraciji u svijet rada
  • izraženiju želju i mogućnost pripadnika raznih manjina da otvoreno izražavaju svoja uvjerenja, životne stilove i običaje
  • razlike među generacijama i starenje stanovništva što utječe na način privlačenja i zadržavanja zaposlenika, ali i na njihov način rada, traži fleksibilnije dogovaranje uvjeta rada i dr.
  • sve opsežniji pravni okvir u području zaštite ljudskih prava, suzbijanja diskriminacije i sl. koji obvezuje i poslodavce privatnog sektora.

Zašto je ovo bitno? Prepoznavanje prilika i potreba zaposlenika dovodi do većeg broja novih i svježih ideja te do iskorištavanja većeg broja prilika na tržištu, obogaćivanja perspektiva zaposlenika i njihovog aktivnijeg pristupa poslu, zaštite od mogućih tužbi i narušavanja organizacijske klime, dinamičnijeg radnog okruženja i privlačenja poželjnih zaposlenika.

Naše višegodišnje iskustvo rada s poslodavcima uključuje individualan, interaktivan i praktičan pristup te podršku u ključnim područjima razumijevanja i primjene suvremenih praksi upravljanja raznolikostima.

Upravljanje raznolikostima kroz:

  • razumijevanje hrvatskog zakonodavnog okvira u suzbijanju diskriminacije
  • savjetovanja poslodavaca oko zadržavanja i/ili povećanja raznolikosti zaposlenika kroz sve procese upravljanja ljudskim potencijalima: procjena, zapošljavanje, razvoj, napredovanje, nagrađivanje, unapređenje organizacijske kulture i dr.
  • upoznavanje sa svjetskim trendovima i najboljim hrvatskim praksama
  • informiranje, edukaciju i/ili treninge trenera za upravljanje raznolikostima u organizaciji
  • podršku poslodavcima u prilagodbi radnog okruženja i integraciji zaposlenika.