Razvoj ljudskih potencijala i tržište rada

SELECTIO kao vodeći privatni pružatelj usluga na hrvatskom tržištu rada (kako u području regrutacije i selekcije tako i u području savjetovanja o ljudskim resursima) aktivno djeluje prema daljnjem razvoju hrvatskog tržišta rada kako bi postalo konkurentno i uključivo unutar zajedničkog EU tržišta rada.

Pri tome smo definirali nekoliko glavnih područja u kojima djelujemo i u kojima smo proveli značajne i uspješne projekte:

  • Podrška u zapošljavanju mladih
  • Podrška u zapošljavanju osoba s invaliditetom
  • Podrška u zapošljavanju drugih marginaliziranih skupina na tržištu rada (dugotrajno nezaposleni, žene itd.)
  • Upravljanje raznolikosti (diversity management) i nediskriminacija na tržištu rada
  • Razvoj sustava podrške za razvoj karijera u sklopu cjeloživotnog učenja
  • Ravnopravnost spolova na tržištu rada
  • Podrška civilnom sektoru za aktivniju ulogu na tržištu rada za marginalizirane skupine
  • Poticanje i podrška za međusektorsku suradnju (privatni, javni i civilni sektor) na lokalnim tržištima rada

Nastaviti ćemo dalje raditi prema unapređenju tržišta rada u ovim područjima i novim područjima temeljem ukazanih potreba. S obzirom na društveno usmjeren rad u ovom kontekstu stalno smo zainteresirani za uspostavu novih, kvalitetnih, funkcionalnih partnerstava s raznim organizacijama s kojima zajedno možemo stvoriti novu dodanu društvenu vrijednost.