Nastavni program SELECTIO HR Akademije i kompetencije nakon završetka programa

Svaki modul predstavlja zasebnu cjelinu koja uključuje preko 20 sati rada, kroz radionicu, pripremne zadatke, grupni rad i individualne konzultacije. Cijeli program “SELECTIO HR Akademija” obuhvaća 160 sati nastave i praktičnog rada te 10 sati individualnih konzultacija kao podršku učenju i profesionalnom rastu.


Modul 1: Procesi upravljanja ljudskim resursima I – Regrutiranje i selekcija

Ovim modulom započinje fokus na pojedine podfunkcije upravljanja ljudskim resursima – osnovne HR procese. Prva potreba s kojom se svaki poslodavac suočava kada su ljudi u pitanju jeste kako pronaći i odabrati pravu osobu za pravo mjesto. Sadržaj modula obuhvaća osnovne principe i uvjete za uspješnu selekciju kandidata, daje jasne korake koje je potrebno poduzeti prije početka bilo kakve potrage za kandidatima pa sve do prvog dana dolaska novog zaposlenika u vašu tvrtku.

Cjeline

 • Analiza radnog mjesta i poslova
 • Regrutiranje i predselekcija
 • Selekcija
 • Postselekcijski proces
 • Alati
 • Psihologijsko testiranje u selekciji
 • Mobile Recruiting and social platforms
 • Selekcija i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 • Employer branding

Na kraju ovog modula, polaznici SELECTIO HR Akademije će znati

 • Planirati i provesti proces izrade i/ili ažuriranja opisa poslova
 • Argumentirati potrebu ažuriranja opisa poslova uslijed promjene organizacije rada (job enlargement i enrichment na svim razinama) i analizirati primjenjivost različitih pristupa
 • Procijeniti efikasnost i efektivnost različitih regrutacijskih kanala, ovisno o konkretnim okolnostima
 • Koje psihologijske testove koristiti i u koje svrhe
 • Pripremiti i provesti strukturirani intervju
 • Procijeniti/odabrati zaposlenika/e koji najviše odgovaraju zahtjevima radnog mjesta
 • Definirati zakonska, etička i kulturološka ograničenja u provođenju procesa selekcije
 • Važnost i primjenu brandinga poslodavca u procesu regrutiranja i selekcije.

Modul 2: Procesi upravljanja ljudskim resursima II – Praćenje radne uspješnosti

Područje praćenja radne uspješnosti zaposlenika jedno je od najslabijih karika u mnogim organizacijama. Takvim organizacijama prijeti tiha opasnost da se prema najboljim zaposlenicima odnose jednako kao prema prosječnim ili možda čak kao prema najslabijim zaposlenicima. Kroz ovaj modul dobit ćete znanje pravilnog i praktičnog postavljanja sustava praćenja radne uspješnosti zaposlenika, oblikovanja jasnih standarda rada i željenih kompetencija, dobiti odgovor na pitanje kako razlikovati dobrog radnika od prosječnog. Sadržaj uključuje i pregled različitih modela procjene rada, kao i prednosti i rizike svakog od njih, zatim metode postavljanja ciljeva, kao i vježbe davanja povratnih informacija o radu zaposlenika.

Cjeline

 • Kompetencije, očekivanja i standardi rada
 • Raspodjela radnih zadataka
 • Modeli procjene rada
 • Prednosti i nedostaci različitih modela procjene
 • Postavljanje ciljeva i ocjenjivanje
 • Poteškoće pri uvođenju procesa praćenja radne uspješnosti i kako ih izbjeći – zaposlenici i manageri
 • Uloga HR odjela pri uvođenju i provođenju praćenja radne uspješnosti
 • Davanje povratne informacije o radu zaposlenika

Na kraju ovog modula, polaznici SELECTIO HR Akademije će znati

 • Dizajnirati i provesti proces definicije ključnih i specifičnih kompetencija
 • Analizirati korisnost definiranja ključnih kompetencija u odnosu na model radnih uloga ili neke druge modele nadogradnje opisa radnog mjesta
 • Argumentirati odluku o sadržaju i dinamici sustava upravljanja radnom uspješnošću koji je primjeren konkretnom radnom okruženju
 • Postaviti targete i ciljeve prema SMART kriteriju
 • Odrediti kako procesom postavljanja ciljeva potaknuti ponašanja u skladu s organizacijskom kulturom i etikom poslovanja
 • Argumentirati odluku o povezanosti sustava upravljanja radnom uspješnošću i sustava nagrađivanja
 • Organizirati proces redovitog davanja povratne informacije zaposleniku na njegovu radnu uspješnost.

Modul 3: Procesi upravljanja ljudskim resursima III – Razvoj zaposlenika

Modul Razvoj zaposlenika fokusira se na inovativne ideje i prakse u razvoju i usavršavanju zaposlenika, načine izgradnje “učeće organizacije” (learning organization) te postavljanje sustava i implementaciju procedura za razvoj zaposlenika. Poseban naglasak stavljen je na iskustva iz prakse kada su u pitanju različiti pristupi profiliranju i oblikovanju individualnog plana razvoja karijere zaposlenika, kao i pristupi organizacijskom razvoju. Usklađivanje svih različitih elemenata u organizaciji i nediskriminativno ponašanje u svim procesima i aktivnostima.

Cjeline

 • Analiza razvojnih potreba
 • Talent management
 • 360º feedback
 • Succession planning
 • Learning organization
 • Sustav mentoringa
 • Uvođenje u posao i on boarding
 • Diskriminacija i diversity management u organizaciji
 • Karijerno savjetovanje i outplacement

Na kraju ovog modula polaznici SELECTIO HR Akademije će znati

 • Definirati sustav individualnog razvoja zaposlenika na način da su potrebe poslovanja, individualne želje i potencijal za daljnji razvoj jednako zadovoljeni
 • Definirati ključne elemente u procjeni talenata, sustavu upravljanja razvojem talenata i zadržavanju talenata
 • Postaviti sustav procjene talenata na osnovu informacija zaprimljenih iz mnogih različitih izvora
 • Osmisliti sustav upravljanja očekivanjima talenata u njihovom dugoročnom razvoju
 • Kreirati „talent magnet“ kulturu u organizaciji kao kompetitivnu prednost
 • Argumentirati potencijalne prepreke u uvođenju sustava planiranja nasljednika
 • Definirati sustav koji jasno razlikuje stručno i managersko napredovanje
 • Procijeniti trošak i vrijednost pojedinih razvojnih metoda
 • Izraditi katalog edukacija i budžet
 • Osnove tehnika facilitiranja – Art of hosting
 • Važnost i način upravljanja raznolikostima u organizaciji
 • Prepoznati i prevenirati diskriminatorna ponašanja u organizaciji
 • Što je, kada i kako organizirati outplacement.

Modul 4: Procesi upravljanja ljudskim resursima IV – Nagrađivanje, interna komunikacija i organizacijska kultura

Jedno od najizazovnijih područja upravljanja ljudskim resursima je nagrađivanje i motiviranje zaposlenika. Ovaj modul uključuje pregled teorija motivacije i njihovu primjenu u svakodnevnom radu s timovima zaposlenika, postavljanje sustava nagrađivanja, kao i povezivanje nagrada i beneficija sa sustavom praćenje radne uspješnosti. Kroz modul ćete dobiti odgovore na pitanja što zaposlenici uistinu cijene, prednosti i nedostatke materijalnog nagrađivanja s jedne strane, i nematerijalnog nagrađivanja s druge strane.

Saznat ćete više o neophodnom elementu u svakom programu zadržavanja kvalitetnih zaposlenika, kvalitetnoj internoj komunikaciji prema zaposlenicima i suvremenim praksama u Hrvatskoj. Modul ujedno obuhvaća temu organizacijske klime i kulture u okviru koje će se sudionicima pružiti alati i znanje kako provesti kvalitetno istraživanje zadovoljstva poslom, kao i saznati druge bitne stavove za dugoročni opstanak i razvoj organizacije.

Cjeline

 • Nagrađivanje i motiviranje zaposlenika
 • Zadržavanje zaposlenika
 • Interna komunikacija
 • Organizacijska kultura
 • Mjerenje zadovoljstva zaposlenika – engagement
 • Preuzimanja, akvizicije i promjene organizacijske kulture
 • Financije za nefinancijaše: Plaće i nagrađivanje radnika i Kako čitati financijska izvješća

Na kraju ovog modula polaznici SELECTIO HR Akademije će znati

 • Definirati i procijeniti vrijednost različitih elemenata sustava nagrađivanja
 • Što i kako (ne)motivira zaposlenike
 • Razliku ekstrinzične i intrinzične motivacije, ekstravertiranog i introvertiranog ponašanja
 • Razliku između materijalnog i nematerijalnog nagrađivanja te kada ih koristiti – veza motivacije i nagrađivanja
 • Argumentirati sadržaj i dinamiku sustava dodatnih nagrada prilagođen konkretnom radnom okruženju
 • Argumentirati razlike u nagrađivanju stručnjaka i managera
 • Definirati kanale, odgovornosti i pristup upravljanju internom komunikacijom
 • Osmisliti pristup ispitivanju organizacijske kulture u svom radnom okruženju
 • Procijeniti koliko su glavne vrijednosti njihove organizacijske kulture u skladu s poslovnim ciljevima
 • Koristiti istraživanje zadovoljstva zaposlenika kao dijagnozu „krvne slike“ organizacije i organizacijsku kulturu kao polugu postizanja kompanijskih ciljeva
 • Kako čitati financijska izvješća
 • Ukupne troškove plaće i nagrađivanja radnika.

Modul 5: Upravljanje HR funkcijom I – HR Audit i HRIS (Human Resources Information System)

HR Audit predstavlja sveobuhvatnu analizu procesa upravljanja ljudskim resursima s ciljem dobivanja detaljnog i strukturiranog uvida u način upravljanja ljudskim resursima, uz jasne pokazatelje kritičnih točki, kao i snažnih područja organizacije. Ovaj modul pruža sistematizirano znanje kako analizirati kvalitetu upravljanja ljudskim resursima te uključuje rad na studiji slučaja uz praćenje iskusnih stručnjaka u ovom području.

Cjeline

 • HR Audit
 • HRIS (Human Resources Information System)
 • Due Diligence

Nakon ovog modula polaznici SELECTIO HR Akademije će znati

 • Kritički i dijagnostički sagledati postojeći HR sustav u svojoj organizaciji, procijeniti primjerenost i očekivanja od uvođenja promjena – bazirano na metodologiji Certifikata Poslodavac Partner
 • Argumentirati primjenjivost raznih modela HR praksi u konkretnom radnom okruženju
 • Procijeniti složenost implementacije i stratešku važnost određene HR inicijative u svojoj organizaciji
 • Procijeniti mogućnost za bolju informatičku podršku u provođenju postojećih HR procesa – kako tehnologija prati HR
 • Zašto kompanije uvode HRIS
 • Informacije koje HRIS mora dati
 • Analitika u HR-u
 • Transformirati kvalitativne podatke u kvantitativne podatke („jezik brojki“)
 • Ulogu HR managera pri preuzimanju i akviziciji.

Modul 6: HR Strategija

Nakon ključnih HR procesa kojima se bavimo u prva četiri modula, ovaj modul obrađuje široko područje upravljanja ljudskim resursima. Obuhvaća HRM (Human Resources Management) kao cjelinu i kao poslovnu funkciju. Stoga uključuje osnove upravljanja organizacijom te strateškog pristupa upravljanju ljudskim resursima. Predstavlja tekuće trendove i zahtjeve koji se postavljaju ispred suvremenog menadžera ljudskih resursa. Istražuje kompetencije koje se traže od uspješnih specijalista za ljudske resurse te predstavlja osnovne podfunkcije HR-a i njihov međuodnos.

Cjeline

 • Uvod u HR
 • Strateško upravljanje
 • Organizacija HR funkcije
 • Balanced scorecard model

Na kraju ovog modula, polaznici SELECTIO HR Akademije će znati

 • Analizirati prednosti i nedostatke različitih organizacijskih shema u funkciji specifičnih poslovnih procesa
 • Analizirati ulogu i pozicioniranost funkcije upravljanja ljudskim resursima u funkciji organizacije poslovnih procesa
 • HR kao strateški partner – na koji način funkcija ljudskih resursa sudjeluje u realizaciji poslovnih ciljeva organizacije, suradnja CEO-a i HR managera
 • Definirati ulogu HR managera i managementa u provođenju procesa upravljanja ljudskim resursima i postizanju strateških ciljeva
 • Postaviti okvire za mjerenje uspješnosti HR funkcije i pojedinih HR inicijativa
 • Izraditi budžet
 • Povezati poslovne i HR ciljeve.

Modul 7: Upravljanje HR funkcijom II – Etika poslovanja, zakoni i pravilnici, HR business partnering (funkcija internog konzultanta)

Ovaj modul usmjerava se na cjelinu HR funkcije, odnosno na znanja neophodna za cjelovito shvaćanje upravljanja ljudskim resursima. U predzadnjoj nastavnoj cjelini bit će naglasak na etičkom kodeksu poslovanja, na društveno odgovornom poslovanju, zatim na relevantnim propisima koji pokrivaju ovo područje (Zakon o radu i ostali relevantni zakoni, pravilnici). Ujedno će se obuhvatiti elementi ugovora o radu, managerski ugovori, osnove kadrovske administracije itd. U okviru sedmog modula obuhvaćena je uloga HR-a kao internog savjetnika organizaciji te će u tom smislu naglasak biti osvještavanju svih znanja i vještina koje HR-ovac treba imati kao podrška businessu: komunikacijske vještine, pregovaračke vještine, coaching vještine, vještine upravljanja konfliktima i medijacija, znanja izbjegavanja tzv. organizacijskih igara i općenito osvještavanju različitih uloga HR managera.

Cjeline

 • Etika poslovanja
 • Zakoni i pravilnici
 • HR business partnering (funkcija internog konzultanta)

Na kraju ovog modula polaznici SELECTIO HR Akademije će znati

 • Odgovoriti na glavna pitanja managera i top managementa u procesu upravljanja ljudskim resursima
 • Argumentirati i otkloniti najčešće greške managera u radu s ljudima
 • Procijeniti najbolji pristup ulozi internog savjetnika za pitanja različite kompleksnosti i predznaka
 • Osmisliti i odabrati najbolji model HR business partneringa u svojoj organizaciji
 • Ključne uloge HR partnera za stvaranje održive konkurentske prednosti – glavni fokus je razumijevanje businessa i izgradnja odnosa s businessom
 • Izbalansirati uloge strateškog partnera menadžmenta, predstavnika zaposlenika, stručnjaka i sudionika promjena u pravnim i administrativnim pitanjima
 • Osvijestiti ekspertna znanja/kompetencije HR odjela u organizaciji
 • Konstruktivno sudjelovati u procesu change managementa u organizaciji – pokretati i provoditi – HR kao agent promjene
 • Identificirati zakone koji definiraju djelovanje funkcije upravljanja ljudskim resursima
 • Razliku: Ugovor o radu, managerski ugovor, ugovor o djelu, ugovor o autorskom honoraru, studentski ugovor
 • Odrediti svoju ulogu u balansu „između“ zaposlenika i managera
 • Važnost poslovanja u skladu s vrijednostima i načina postizanja poslovnih ciljeva za kredibilitet organizacije.

Modul 8: Osobni razvoj – Leading self and leading others

Uspješnost specijaliste ili rukovoditelja ljudskih resursa velikim dijelom ovisi o osobnoj zrelosti i razvijenim vještinama komunikacije. Cijeli modul je namijenjen fokusiranom radu na osobnom razvoju, kao i osvješćivanju vlastitih kapaciteta i snažnih strana koje mogu biti temelj u daljnjem razvoju karijere. Sudionici će imati priliku upoznati neke od najpoznatijih svjetskih dijagnostičkih i razvojnih alata kao što je Myers-Briggs Type Indicator i Belbin upitnik timskih uloga. Kroz praktičan rad upoznat će osobne preferencije različitih uloga u poslovnom okruženju, saznati osnove psihologije komuniciranja i grupne dinamike te više doznati o načinu rješavanja konflikata na poslu.

Cjeline

 • Leading self
 • Leading others

Na kraju ovog modula polaznici SELECTIO HR Akademije će znati

 • Svoj Belbin profil i svoju preferiranu timsku ulogu te važnost poznavanja timskih uloga za funkcioniranje i rukovođenje timom, odnosno grupnom dinamikom
 • Svoj psihološki tip, vlastiti menadžerski stil, tipične oblike ponašanja i reagiranja te način na koji upravljamo svojim osobnim i profesionalnim životom
 • Prepoznati različite oblike komunikacije (svoje i sugovornikove),  koji su elementi neverbalne komunikacije i kako ih razumjeti
 • Kako upravljati i voditi komunikaciju, a ne samo reagirati
 • Važnost i primjenu emocionalne i socijalne inteligencije u radnom okruženju
 • Kako funkcionira grupa i kako funkcionira pojedinac u grupi
 • Koji su najčešći uzroci poteškoća u internom komuniciranju u organizaciji, principe i oblike interne komunikacije
 • Što su konflikti, koje vrste konflikata postoje te koji su najčešći uzroci i posljedice konflikata među suradnicima, u timovima, odjelima i organizacijama
 • Kako uspješno rješavati konflikte, ostvariti kompromis i suradnju te kako spriječiti nastajanje konflikata u timu i organizaciji.